logo logo logo
PremiumHosting prochází pod WY
S radostí vám oznamujeme že od 13.08.2019 jsme se stali součástí
našeho dlouholetého technologického partnera Webglobe - yegon.
ČÍST VÍCE

Podmínky používání

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A REGISTRACI DOMÉN
uzavretá podľa ustanovení § 262, odst. 1 Zákona č. 513/1991 Zb., ve znění pozdějších předpisů
(Obchodní zákoník v platném znění)

mezi těmito smluvními stranami:

 

 

 

 

obchodní jméno: Premium Network, s.r.o..
sídlo: Gorkého 10, Bratislava
Slovenská republika
zapísaný v Obchodnom registri OS v BA I oddiel Sro,
vložka číslo 102977/B
zastoupen: jednatel společnosti
IČO: 46 702 041

(ďalej len „poskytovatel")

a

zákazníci (fyzická nebo právnická osoba, uzavírající smlouvu distanční formou přes
webserver www.premiumhosting.sk, sekce Objednávka)
(ďalej len „zákazník")

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou s předmětem smlouvy oprávněné nakládat a jako takové uzavírají tuto smlouvu.

2. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajistit nepřetržitý provoz web prezentace klienta, dostupnou ze sítě Internet, přístup klienta k souborům své web prezentace za účelem aktualizace web prezentace, přístup ke správě domén a subdomén, a ke správě e-mailových účtů (ďalej len„poskytnuté služby“). Klient se zavazuje poskytnuté služby využívat a zaplatit za ně podle podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Klient je povinen vystavovat pouze takový obsah svých web prezentaci, který není v rozporu s právními předpisy platnými v České republice a na území Evropské unie as mezinárodními právními předpisy upravujícími obsah a využívání sítě internet. Klient si je vědom, že není povoleno provozovat archiv souborů s autorsky chráněným obsahem, pokud klient není sám vlastníkem práv, nebo nemá na to souhlas jejich vlastníka. V opačném případě je poskytovatel oprávněn okamžitě zablokovat přístup k dané prezentaci, nebo jednotlivým souborům.

2. Web stránky nadměrně vyťažujúce přenosové pásmo nebo výpočetní kapacitu serveru (stránky s erotickým obsahem, ke stažení Archivy, MP3 archivy, Chat servery) mohou být provozovány za speciálních podmínek výhradně po vzájemné písemné dohodě poskytovatele a klienta.

 

3. Diskový prostor domény slouží k ukládání obsahu stránek Klienta, neslouží jako úložiště pro výměnu velkého množství dat mezi uživateli Klienta(cez ftp, http lusk.). Je zakázáno využívat objednané služby na obtěžování třetích stran zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat a e-mailů (spamu). Objednané služby nesmějí být využívány ani způsobem, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších zákazníkov. V takomto prípade Poskytovateľ nie je povinný vrátiť uhradené poplatky za poskytovanie služieb.

4. Poskytovatel je povinen nejpozději 7 dní předem informovat klienta o plánované přerušení dodávky služeb uvedených v Článku I, bodě 1. z důvodu údržby, aktualizace nebo jiných servisních zásahů a úprav potřebných k využívání poskytnutých služeb nebo ke zvýšení jejich kvality.

5. Poskytovatel informuje klienta o novinkách, akcích, plánovaných výpadcích služby a platebních informacích prostřednictvím e-mailu na adresu, ktorú uvedie klient pri svojej registrácii. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje použiť e-mailovú adresu klienta výhradne k zasielaniu uvedeného druhu informácii a neposkytovať ju tretím osobám.

6. Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadek služby způsobený třetími osobami nebo vyšší mocí, zejména dlouhodobý výpadek napájení, přerušení internetového spojení ze strany
poskytovatele připojení pro hostingové servery, za majetkovou nebo nemajetkovou újmu klienta způsobenou nefunkčností služby v takovém případě.

7. Klient se zavazuje zaplatit poplatky za poskytované služby ve stanovených termínech, v rozsahu a ve výši stanovené ceníkem. Pro každou požadovanou úhradu vystaví poskytovatel klientovi předfakturu s rozpisem fakturovaných položek. Služby jsou poskytovány na dobu neurčitou a jsou prodlužované automaticky na další oddobí. Klient je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení služby, resp. stornovanie faktúry počas jej 7 dňovej splatnosti. Po dobu 7 dní je možné webhosting bezplatne testovať, pokud zákazník nemá zájem o služby, je možné objednávku zrušit a to buď písemně, nebo odesláním požadavku na zrušení objednávky na kontaktní e-mail info@premiumhosting.sk, inak je považovaná za záväznú. Testovací období je možné pouze při nových klientech, není možné ho uplatnit při klientech, ktorí už naše služby využívajú – v tomto prípade je každá objednávka záväzná, pokud není dohodnuto jinak.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně omezit všechny služby klienta, pokiaľ nedôjde k úhrade služieb ani po 3 odoslaných upomienkach. V případě, že je faktúra po splatnosti dlhšie, ako 10 dní a dôjde k zmazaniu dát klienta, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať za obnovu dát jednorázovú odmenu vo výške 19 EUR bez DPH vopred. V případě, že je predfaktúra v omeškaní tak, že je zmazaná spoločne s doménou v systéme Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo za obnovenie faktúry a pridanie domény do systému administratívny poplatok vo výške 19 EUR bez DPH. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať administratívny poplatok vo výške 19 EUR bez DPH taktiež, pokiaľ klient požiada o editáciu faktúry, ktorá je v omeškaní (po splatnosti). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať administratívny poplatok vo výške 10 EUR bez DPH za zmenu držiteľa .sk domény (administratívne náklady).

9. Poskytnutý priestor a prístup pre webhosting podľa Článku I, bodu 1. této smlouvy je povoleno používat výhradně za účelem umístění resp. aktualizace web stránky, není povoleno zneužívání tohoto prostoru a přístupu a přenosových kapacit pro účely skladování, archivování případně zálohování jiných dat nesouvisejících s web stránkou poskytnutou klientovi poskytovatelem, případně jako prostor na přesouvání dat mezi uživateli.

Článek III.
Ochrana osobních údajů a dat

1. Poskytovatel nemá oprávnění zasahovat do obsahu internetových prezentaci klienta ani oprávnění ke sledování nebo odkládání elektronické pošty klienta, s výjimkou provozování linkové zálohovací činnosti. Poskytovatel nenese odpovědnost za zveřejnění osobních nebo utajovaných údajů na webové stránce klienta, které na tuto webovou stránku zpřístupnil klient.

2. Poskytovatel se zavazuje provést všechny kroky k maximálnímu zabezpečení osobních údajů klienta, jakož ik zajištění všech datových, databázových a poštovních souborů klienta.

Článek IV.
Pravidla a způsoby komunikace

1. Veškerá komunikace mezi provozovatelem a klientem probíhá v elektronické formě (zejména: objednávky, žádosti o změny, potvrzení platby, aktivační informace, zasílání faktur a podobně).

2. Klient je povinen aktualizovat podle potřeby své kontaktní a fakturační údaje a jejich případnou změnu vždy oznámit provozovateli v souladu s bodem 1. tohoto článku.

3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za výpadky služby nebo jiná rizika, vyplývající z nesprávné nebo zastaralé zadaných údajů, zejména za nemožnost doručení zálohové faktury na nesprávné uvedenou kontaktní e-mail adresu, případně neexistující e-mail adresu). Kontaktná e- mailová adresa klienta a prevádzkovateľa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná zodpovednou osobou.

4. Klient je povinen při úhradě uvádět správný variabilní symbol platby a ostatní údaje. V opačnom prípade prevádzkovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokud je protiúčet k dispozici. V případě, že klient neuvede správné identifikační údaje platby, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli a poskytnout mu potřebnou součinnost pro dohledání platby.

Článek V.
Všeobecné podmínky registrace domén

1. Za předpokladu, že klient není registrátorem domény, provozovatel zprostředkuje její registraci na základě objednávky klienta a zajistí její optimální konfiguraci.

2. Pokud pravidla registrátora domény nestanoví jinak, vlastníkem domény je klient. Provozovatel se zavazuje konfigurovat doménu dle požadavku klienta.

3. Provozovatel nebere odpovědnost za výpadek webhostingových služeb způsobený nesprávnou individuální konfigurací domény ze strany klienta, nebo na základě klientem vyžádané změny konfigurace domény.

4. Poplatky za registraci domén jsou nevratné. Aj po predčasnom vypovedaní zmluvy zo strany klienta zostáva doména registrovaná na predplatené obdobie. Klient není oprávněn požadovat vrácení částky uhrazené provozovateli za registraci domény, a to ani tehdy, ak doménu už nevyužíva, za podmínek, že je doména naďalej registrovaná. Provozovatel není oprávněn registrovat takovou doménu třetím osobám. Pokud dojde k vypovězení smlouvy ze strany klienta a klient neuhradil všechny platby spojené s registrací domény, je provozovatel oprávněn požadovat úhradu za registraci domény až do skončení nejkratšího možného období trvání registrace domény.

Článek VI
Podmienky registrácie „.cs“ domény

1. Klient môže požiadať poskytovateľa o registráciu „.cs“ domény na meno poskytovateľa (majitelem domény bude poskytovatel), čím bude klient ušetrený od formálnych úkonov vyplývajúcich z nových pravidiel registrácie „.cs“ Týmto spôsobom môže byť klientovi zaregistrovaná a sprevádzkovanádoména v najkratšom možnom čase.

2. Pokud klient požádal o registraci ve svém jménu, je povinen zajistit všechny potřebné kroky, nevyhnutné k registrácii domény a informovať prevádzkovateľa o pridelení identifikátora. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť služby, způsobenou zanedbáním této povinnosti.

ČLÁNEK VII.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Vypovězení smlouvy je možné jen v písemné formě, formou zrušení smlouvy e-mailem
odeslaným na info@premiumhosting.sk, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

V Bratislavě, 11.7.2009

Zpět na vrch