Logo Logo Logo
PremiumHosting geht unter WY
Wir freuen uns bekannt zu geben, dass die 13.08.2019 Wir haben einen Teil geworden
unsere langjährigen Technologiepartner WEBGLOBE - yegon.
WEITERLESEN

Nutzungsbedingungen

SERVICEVERTRAG Ein Domain-Registrierungen
uzavretá podľa ustanovení § 262, Absatz. 1 Gesetz Nr. 513/1991 Zb., in der geänderten Fassung
(Handelsgesetzbuch, in der geänderten Fassung)

zwischen den Parteien:

 

 

 

 

Firmenname: Premium Network, s.r.o.
Sitz: Gorkého 10, Bratislava
Slovenská republika
zapísaný v Obchodnom registri OS v BA I oddiel Sro,
vložka číslo 102977/B
vertreten: Geschäftsführer
Identifikation: 46 702 041

(ďalej len „Versorger")

ein

Kundschaft (natürliche oder juristische Person, Vertragsabschluss im Fern Form
Webserver www.premiumhosting.sk, Abschnitt Bestellung)
(ďalej len „Kunde")

Artikel I.
Gegenstand des Auftrags

1. Die Vertragsparteien erklären, že sú s predmetom zmluvy oprávnené nakladať a ako také uzatvárajú túto zmluvu.

2. Anbieter ist Vertrag verpflichtet sich, einen kontinuierlichen Betrieb der Client-Web-Präsentation zu gewährleisten, dostupnú zo siete Internet, prístup klienta k súborom svojej web prezentácie za účelom aktualizácie web prezentácie, Ansatz für die Verwaltung Domains und Subdomains, und E-Mail-Konten zu melden (ďalej len„poskytnuté služby“). Klient sa zaväzuje poskytnuté služby využívať a zaplatiť za ne podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

Artikel II.
Die Rechte und Pflichten der Parteien

1. Der Auftraggeber ist verpflichtet nur den Inhalt von Web-Präsentation zur Ausstellung, ktorý nie je v rozpore s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a na území Európskej únie a s medzinárodnými právnymi predpismi upravujúcimi obsah a využívanie siete internet. Dem Kunden ist bekannt, že nie je povolené prevádzkovať archív súborov s autorsky chráneným obsahom, pokiaľ klient nie je sám vlastníkom práv, oder fehlt die Zustimmung des Eigentümers. V opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený bezodkladne zablokovať prístup k danej prezentácii, oder einzelne Dateien.

2. Website über vyťažujúce Bandbreite oder Rechenleistung des Servers (stránky s erotickým obsahom, Download archívy, MP3 archívy, Chat servery) môžu byť prevádzkované za špeciálnych podmienok výhradne po vzájomnej písomnej dohode poskytovateľa a klienta.

 

3. Diskový priestor domény slúži na ukladanie obsahu stránok Klienta, neslúži ako úložisko pre výmenu veľkého množstva dát medzi užívateľmi Klienta(cez ftp, http a pod.). Je zakázané využívať objednané služby na obťažovanie tretích strán najmä opakovaným rozosielaním nevyžiadaných dát a e-mailov (spamu). Objednané služby nesmú byť využívané ani spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších zákazníkov. V takomto prípade Poskytovateľ nie je povinný vrátiť uhradené poplatky za poskytovanie služieb.

4. Der Anbieter ist nicht verpflichtet, später 7 dní vopred informovať klienta o plánovanej prerušení dodávky služieb uvedených v Článku I, Punkt 1. wegen Wartungsarbeiten, aktualizácie alebo iných servisných zásahov a úprav potrebných na využívanie poskytnutých služieb alebo na zvýšenie ich kvality.

5. Anbieter informiert den Kunden über Neuigkeiten, Geschehen, plánovaných výpadkoch služby a platobných informáciách prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú uvedie klient pri svojej registrácii. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje použiť e-mailovú adresu klienta výhradne k zasielaniu uvedeného druhu informácii a neposkytovať ju tretím osobám.

6. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výpadok služby spôsobený tretími osobami alebo vyššou mocou, vor allem langfristigen Stromausfall, Unterbrechung der Internetverbindung durch
ISP-Hosting-Server, za majetkovú alebo nemajetkovú ujmu klienta spôsobenú nefunkčnosťou služby v takomto prípade.

7. Der Kunde verpflichtet sich zur Zahlung von Gebühren für Dienstleistungen innerhalb der vereinbarten Fristen vorgesehen zahlen, v rozsahu a vo výške stanovenej cenníkom. Pre každú požadovanú úhradu vystaví poskytovateľ klientovi predfaktúru s rozpisom fakturovaných položiek. Dienstleistungen werden auf unbestimmte Zeit zur Verfügung gestellt und sind auf weitere Periode zu erleichtern automatisch verlängert. Klient je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie služby, oder. stornovanie faktúry počas jej 7 dňovej splatnosti. Po dobu 7 dní je možné webhosting bezplatne testovať, pokiaľ zákazník nemá záujem o služby, ist es möglich, die Reihenfolge entweder in Textform, alebo odoslaním požiadavky na zrušenie objednávky na kontaktný e-mail info@premiumhosting.sk, inak je považovaná za záväznú. Testovacie obdobie je možné iba pri nových klientoch, es kann nicht an Clients angewendet werden, ktorí už naše služby využívajú – v tomto prípade je každá objednávka záväzná, wenn nicht anders vereinbart.

8. Betreiber behält sich das Recht vor, vorübergehend einschränken alle Client-Dienste, pokiaľ nedôjde k úhrade služieb ani po 3 odoslaných upomienkach. Im Fall von, že je faktúra po splatnosti dlhšie, ako 10 dní a dôjde k zmazaniu dát klienta, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať za obnovu dát jednorázovú odmenu vo výške 19 EUR bez DPH vopred. Im Fall von, das ist so Pro-forma-Rechnung in Verzug, že je zmazaná spoločne s doménou v systéme Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo za obnovenie faktúry a pridanie domény do systému administratívny poplatok vo výške 19 EUR bez DPH. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať administratívny poplatok vo výške 19 EUR bez DPH taktiež, pokiaľ klient požiada o editáciu faktúry, ktorá je v omeškaní (po splatnosti). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať administratívny poplatok vo výške 10 EUR bez DPH za zmenu držiteľa .sk domény (administratívne náklady).

9. Poskytnutý priestor a prístup pre webhosting podľa Článku I, Punkt 1. tejto zmluvy je povolené používať výhradne za účelom umiestnenia resp. Update-Website, nie je povolené zneužívanie tohto priestoru a prístupu a prenosových kapacít na účely skladovania, Archivierung oder Backup andere Daten in keinem Zusammenhang mit der Website-Anbieter für Kunden, oder als Raum für Daten zwischen Benutzern Bewegen.

Artikel III.
Datenschutz und Daten

1. Der Provider ist nicht mit dem Inhalt der Web-Präsentation des Kunden oder autorisierte einzumischen den Titel E-Mail-Client zu überwachen oder zu speichern, mit der Ausnahme, eine regelmäßige Backup-Aktivitäten von Betrieb. Der Anbieter haftet nicht für die Offenlegung persönlicher oder klassifizierten Daten auf der Website des Kunden, dass diese Website an den Kunden zur Verfügung gestellt.

2. Der Anbieter verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen maximale Kunden persönliche Daten, um sicherzustellen,, sowie sicherstellen, dass alle Daten, Datenbankdateien und E-Mail-Client.

Artikel IV.
Regeln und Methoden der Kommunikation

1. Die gesamte Kommunikation zwischen dem Bediener und dem Client läuft in elektronischer Form (insbesondere: bestellen, Anträge auf Änderungen, Bestätigung der Zahlung, Aktivierungsinformationen, Versand von Rechnungen, usw.).

2. Der Kunde ist verpflichtet, bei Bedarf ihrer Kontakt- und Rechnungsinformationen und jede mögliche Änderung der Betreiber gemäß Punkt zu aktualisieren 1. Dieser Artikel.

3. Betreiber haftet nicht für Dienstausfälle oder andere Gefahren verantwortlich, durch fehlerhafte oder veraltete eingegebenen Daten, vor allem für die Unmöglichkeit der Rechnungszustellung forma unsachgemäß genannten Kontakt-E-Mail-Adresse, möglicherweise nicht vorhandene E-Mail-Adresse). Kontakt E-Mail-Client und der Bediener muss funktional sein und regelmäßig von einer sachkundigen Person überprüft.

4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die korrekte Auszahlung der variablen Symbol und andere Daten angeben. Andernfalls wird der Betreiber nicht Dienst wegen Unfähigkeit Zahlung zu identifizieren liefern. Der Provider gibt nicht identifizierten Zahlungen wegen Haupt, wenn der Trade-In verfügbar. Im Fall von, der Auftraggeber die Identifikationsdaten des Zahlungs korrigieren, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť pre dohľadanie platby.

Artikel V.
Domain-Registrierung AGB

1. Versehen, dass der Kunde nicht ein Domain-Registrar, prevádzkovateľ sprostredkuje jej registráciu na základe objednávky klienta a zabezpečí jej optimálnu konfiguráciu.

2. Wie bieten Domain-Registrar Regeln anders, Inhaber der Domain der Client. Prevádzkovateľ sa zaväzuje konfigurovať doménu podľa požiadavky klienta.

3. Prevádzkovateľ neberie zodpovednosť za výpadok webhostingových služieb spôsobený nesprávnou individuálnou konfiguráciou domény zo strany klienta, alebo na základe klientom vyžiadanej zmeny konfigurácie domény.

4. Domain-Registrierung Gebühren werden nicht zurückerstattet. Aj po predčasnom vypovedaní zmluvy zo strany klienta zostáva Domain registrovaná na predplatené obdobie. Klient nie je oprávnený požadovať vrátenie sumy uhradenej prevádzkovateľovi za registráciu domény, selbst in dem Fall, Domäne und nicht mehr verwendet, za podmienok, že je Domain naďalej registrovaná. Prevádzkovateľ nie je oprávnený registrovať takúto doménu tretím osobám. Ak dôjde k vypovedaniu zmluvy zo strany klienta a klient neuhradil všetky platby spojené s registráciou domény, je prevádzkovateľ oprávnený požadovať úhradu za registráciu domény až do skončenia najkratšieho možného obdobia trvania registrácie domény.

Artikel VI
Podmienky registrácie „.sk“ domény

1. Klient môže požiadať poskytovateľa o registráciu „.sk“ domény na meno poskytovateľa (majiteľom domény bude poskytovateľ), čím bude klient ušetrený od formálnych úkonov vyplývajúcich z nových pravidiel registrácie „.sk“ Auf diese Weise kann der Client registriert und in Betrieb genommen werdenDomain v najkratšom možnom čase.

2. Wenn der Client für die Registrierung im eigenen Namen angelegt, ist verpflichtet, alle notwendigen Schritte bieten, notwendige Domäne registrieren und die Bediener auf der Zuordnungskennung informieren. Der Betreiber haftet nicht für Störungen Dienste, Pflichtversäumnis.

ARTIKEL VII.
Allgemeine und Schlussbestimmungen

1. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

2. Die Kündigung wird nur schriftlich sein, in Form von Kündigung des Vertrages per E-Mail
entsandt, um info@premiumhosting.sk, es sei denn, beide Parteien nichts anderes vereinbaren.

In Bratislava, 11.7.2009

Zurück zum Anfang