logo logo logo
PremiumHosting passes under WY
We are pleased to announce that the 13.08.2019 We have become part
our long-standing technology partner Webglobe - yegon.
READ MORE

Terms of Use

SERVICE CONTRACT A domain registrations
uzavretá podľa ustanovení § 262, paragraph. 1 Act No.. 513/1991 Zb., as amended
(Commercial Code, as amended)

between the parties:

 

 

 

 

business name: Premium Network, s.r.o.
seat: Gorky 10, Bratislava
Slovenská republika
registered in the Commercial Register of Bratislava I, Section Sro,
File No. 102977 / B
represented: managing director
ID: 46 702 041

(ďalej len „provider“)

a

customers (natural or legal person, concluding the contract through distance form
webserver www.premiumhosting.sk, Section Order)
(ďalej len „customer“)

Article I.
Object of the contract

1. The Contracting Parties declare, že sú s predmetom zmluvy oprávnené nakladať a ako také uzatvárajú túto zmluvu.

2. Provider shall Treaty undertakes to ensure continuous operation of the web presentation client, dostupnú zo siete Internet, prístup klienta k súborom svojej web prezentácie za účelom aktualizácie web prezentácie, approach to management domains and subdomains, and to report e-mail accounts (ďalej len„poskytnuté služby“). Klient sa zaväzuje poskytnuté služby využívať a zaplatiť za ne podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

Article II.
The rights and obligations of the parties

1. The client is obliged to issue only as the content of their web presentation, ktorý nie je v rozpore s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a na území Európskej únie a s medzinárodnými právnymi predpismi upravujúcimi obsah a využívanie siete internet. The client is aware, že nie je povolené prevádzkovať archív súborov s autorsky chráneným obsahom, pokiaľ klient nie je sám vlastníkom práv, or lacks the consent of the owner. V opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený bezodkladne zablokovať prístup k danej prezentácii, or individual files.

2. Web site over vyťažujúce bandwidth or processing power of the server (stránky s erotickým obsahom, download archívy, MP3 archívy, chat servery) môžu byť prevádzkované za špeciálnych podmienok výhradne po vzájomnej písomnej dohode poskytovateľa a klienta.

 

3. Diskový priestor domény slúži na ukladanie obsahu stránok Klienta, neslúži ako úložisko pre výmenu veľkého množstva dát medzi užívateľmi Klienta(cez ftp, http a pod.). Je zakázané využívať objednané služby na obťažovanie tretích strán najmä opakovaným rozosielaním nevyžiadaných dát a e-mailov (spamu). Objednané služby nesmú byť využívané ani spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších zákazníkov. V takomto prípade Poskytovateľ nie je povinný vrátiť uhradené poplatky za poskytovanie služieb.

4. The provider is obliged not later 7 dní vopred informovať klienta o plánovanej prerušení dodávky služieb uvedených v Článku I, point 1. due to maintenance, aktualizácie alebo iných servisných zásahov a úprav potrebných na využívanie poskytnutých služieb alebo na zvýšenie ich kvality.

5. Provider informs the client about news, events, plánovaných výpadkoch služby a platobných informáciách prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú uvedie klient pri svojej registrácii. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje použiť e-mailovú adresu klienta výhradne k zasielaniu uvedeného druhu informácii a neposkytovať ju tretím osobám.

6. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výpadok služby spôsobený tretími osobami alebo vyššou mocou, especially long-term power outage, interruption of internet connection by
ISP for hosting servers, za majetkovú alebo nemajetkovú ujmu klienta spôsobenú nefunkčnosťou služby v takomto prípade.

7. The client agrees to pay fees for services provided within the agreed deadlines, v rozsahu a vo výške stanovenej cenníkom. Pre každú požadovanú úhradu vystaví poskytovateľ klientovi predfaktúru s rozpisom fakturovaných položiek. Services are provided for an indefinite period and are renewed automatically to ease further period. Klient je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie služby, or. stornovanie faktúry počas jej 7 dňovej splatnosti. After age 7 dní je možné webhosting bezplatne testovať, pokiaľ zákazník nemá záujem o služby, it is possible to cancel the order either in writing, alebo odoslaním požiadavky na zrušenie objednávky na kontaktný e-mail info@premiumhosting.sk, inak je považovaná za záväznú. The test period is possible only for new clients, it can not be applied to clients, ktorí už naše služby využívajú – v tomto prípade je každá objednávka záväzná, unless otherwise agreed.

8. Operator reserves the right to temporarily restrict all client services, pokiaľ nedôjde k úhrade služieb ani po 3 odoslaných upomienkach. In the case of, that an invoice is overdue more, than 10 Days and erases client data, the operator is entitled to charge for data recovery lump-sum payment in the amount of 19 EUR VAT in advance. In the case of, that is so pro-forma invoice in arrears, že je zmazaná spoločne s doménou v systéme Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo za obnovenie faktúry a pridanie domény do systému administratívny poplatok vo výške 19 EUR bez DPH. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať administratívny poplatok vo výške 19 EUR bez DPH taktiež, pokiaľ klient požiada o editáciu faktúry, ktorá je v omeškaní (po splatnosti). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať administratívny poplatok vo výške 10 EUR bez DPH za zmenu držiteľa .sk domény (administratívne náklady).

9. Poskytnutý priestor a prístup pre webhosting podľa Článku I, point 1. tejto zmluvy je povolené používať výhradne za účelom umiestnenia resp. Update web site, nie je povolené zneužívanie tohto priestoru a prístupu a prenosových kapacít na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát ktoré nesúvisia s web stránkou poskytnutou klientovi poskytovateľom, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi užívateľmi.

Article III.
Privacy and data

1. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácii klienta ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty klienta, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zverejnenie osobných alebo utajovaných údajov na webovej stránke klienta, that this web site made available to the client.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k maximálnemu zabezpečeniu osobných údajov klienta, as well as ensuring all data, database files and mail client.

Article IV.
Rules and methods of communication

1. All communication between the operator and the client runs in electronic form (especially: objednávky, requests for changes, confirmation of payment, activation information, sending invoices, etc.).

2. Klient je povinný aktualizovať podľa potreby svoje kontaktné a fakturačné údaje a ich prípadnú zmenu vždy oznámiť prevádzkovateľovi v súlade s bodom 1. this article.

3. Operator is not responsible for service outages, or other hazards, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov, najmä za nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne uvedenú kontaktnú e-mail adresu, possibly non-existent e-mail address). Kontaktná e- mailová adresa klienta a prevádzkovateľa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná zodpovednou osobou.

4. The client is obliged to state the correct payment of the variable symbol and other data. V opačnom prípade prevádzkovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, if the trade-in available. In the case of, the client fails to correct the identification data of payment, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť pre dohľadanie platby.

Article V.
Domain Registration Terms and Conditions

1. Provided, that the client is not a domain registrar, prevádzkovateľ sprostredkuje jej registráciu na základe objednávky klienta a zabezpečí jej optimálnu konfiguráciu.

2. As domain registrar rules provide otherwise, owner of the domain the client. Prevádzkovateľ sa zaväzuje konfigurovať doménu podľa požiadavky klienta.

3. Prevádzkovateľ neberie zodpovednosť za výpadok webhostingových služieb spôsobený nesprávnou individuálnou konfiguráciou domény zo strany klienta, alebo na základe klientom vyžiadanej zmeny konfigurácie domény.

4. Domain registration fees are non-refundable. Aj po predčasnom vypovedaní zmluvy zo strany klienta zostáva domain registrovaná na predplatené obdobie. Klient nie je oprávnený požadovať vrátenie sumy uhradenej prevádzkovateľovi za registráciu domény, even in the case, domain and no longer used, za podmienok, že je domain naďalej registrovaná. Prevádzkovateľ nie je oprávnený registrovať takúto doménu tretím osobám. Ak dôjde k vypovedaniu zmluvy zo strany klienta a klient neuhradil všetky platby spojené s registráciou domény, je prevádzkovateľ oprávnený požadovať úhradu za registráciu domény až do skončenia najkratšieho možného obdobia trvania registrácie domény.

Article VI
Podmienky registrácie „.sk“ domény

1. Klient môže požiadať poskytovateľa o registráciu „.sk“ domény na meno poskytovateľa (majiteľom domény bude poskytovateľ), čím bude klient ušetrený od formálnych úkonov vyplývajúcich z nových pravidiel registrácie „.sk“ Týmto spôsobom môže byť klientovi zaregistrovaná a sprevádzkovanádomain v najkratšom možnom čase.

2. If the client has applied for registration in its own name, is obliged to provide all necessary steps, nevyhnutné k registrácii domény a informovať prevádzkovateľa o pridelení identifikátora. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť služby, neglect of duty.

ARTICLE VII.
GENERAL AND FINAL PROVISIONS

1. This Treaty is concluded for an indefinite period.

2. Termination shall be in writing only, in the form of cancellation of the contract by e-mail
dispatched to info@premiumhosting.sk, unless both parties agree otherwise.

In Bratislava, 11.7.2009

Back to top