logo logo logo
PremiumHosting prechádza pod WY
S radosťou vám oznamujeme že od 13.08.2019 sme sa stali súčasťou
nášho dlhoročného technologického partnera Webglobe - Yegon.
ČÍTAŤ VIAC

Warunki korzystania z serwisu

SERWIS umowie rejestracji domen
uzavretá podľa ustanovení § 262, pkt. 1 Ustawa nr. 513/1991 Zb., z późniejszymi zmianami
(Kodeks spółek handlowych, z późniejszymi zmianami)

między stronami:

 

 

 

 

nazwa firmy: Premium Network, s.r.o.
Użytkowników: Gorkého 10, Bratysława
Slovenská republika
zapísaný v Obchodnom registri OS v BA I oddiel Sro,
vložka číslo 102977/B
reprezentowane: dyrektor zarządzający
ID: 46 702 041

(ďalej len „Dostawca")

a

klientom (osoba fizyczna lub prawna, zawarciem umowy na odległość za pośrednictwem formularza
serwer WWW www.premiumhosting.sk, Sekcja Zamówienie)
(ďalej len „klient")

Artykuł I.
Przedmiot zamówienia

1. Umawiające się Strony oświadczają,, že sú s predmetom zmluvy oprávnené nakladať a ako také uzatvárajú túto zmluvu.

2. Organizator powinien Traktat zobowiązuje, aby zapewnić ciągłe działanie klienta prezentacji internetowej, dostupnú zo siete Internet, prístup klienta k súborom svojej web prezentácie za účelom aktualizácie web prezentácie, podejście do zarządzania i subdomen domen, i zgłosić kont e-mail (ďalej len„poskytnuté služby“). Klient sa zaväzuje poskytnuté služby využívať a zaplatiť za ne podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

Artykuł II.
Prawa i obowiązki stron

1. Klient jest zobowiązany do wystawienia tylko jako treści prezentacji internetowej, ktorý nie je v rozpore s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a na území Európskej únie a s medzinárodnými právnymi predpismi upravujúcimi obsah a využívanie siete internet. Klient jest świadomy,, že nie je povolené prevádzkovať archív súborov s autorsky chráneným obsahom, pokiaľ klient nie je sám vlastníkom práv, lub brak zgody właściciela. V opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený bezodkladne zablokovať prístup k danej prezentácii, lub pojedyncze pliki.

2. Witryna sieci Web na pasma vyťažujúce lub przetwarzania mocy serwera (stránky s erotickým obsahom, pobierz archívy, MP3 archívy, czatu servery) môžu byť prevádzkované za špeciálnych podmienok výhradne po vzájomnej písomnej dohode poskytovateľa a klienta.

 

3. Diskový priestor domény slúži na ukladanie obsahu stránok Klienta, neslúži ako úložisko pre výmenu veľkého množstva dát medzi užívateľmi Klienta(cez ftp, http a pod.). Je zakázané využívať objednané služby na obťažovanie tretích strán najmä opakovaným rozosielaním nevyžiadaných dát a e-mailov (spamu). Objednané služby nesmú byť využívané ani spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších zákazníkov. V takomto prípade Poskytovateľ nie je povinný vrátiť uhradené poplatky za poskytovanie služieb.

4. Dostawca zobowiązany jest nie później 7 dní vopred informovať klienta o plánovanej prerušení dodávky služieb uvedených v Článku I, punkt 1. ze względu na konserwację, aktualizácie alebo iných servisných zásahov a úprav potrebných na využívanie poskytnutých služieb alebo na zvýšenie ich kvality.

5. Dostawca informuje klienta o nowościach, wydarzenia, plánovaných výpadkoch služby a platobných informáciách prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú uvedie klient pri svojej registrácii. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje použiť e-mailovú adresu klienta výhradne k zasielaniu uvedeného druhu informácii a neposkytovať ju tretím osobám.

6. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výpadok služby spôsobený tretími osobami alebo vyššou mocou, zwłaszcza długotrwałe przerwy w dostawie prądu, przerwanie połączenia internetowego przez
ISP dla serwerów hostingowych, za majetkovú alebo nemajetkovú ujmu klienta spôsobenú nefunkčnosťou služby v takomto prípade.

7. Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłat za usługi świadczone w uzgodnionych terminach, v rozsahu a vo výške stanovenej cenníkom. Pre každú požadovanú úhradu vystaví poskytovateľ klientovi predfaktúru s rozpisom fakturovaných položiek. Usługi świadczone są na czas nieokreślony i są odnawiane automatycznie, aby ułatwić dalszy okres. Klient je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie služby, lub. stornovanie faktúry počas jej 7 dňovej splatnosti. Po dobu 7 dní je možné webhosting bezplatne testovať, pokiaľ zákazník nemá záujem o služby, możliwe jest anulowanie zamówienia w formie pisemnej, alebo odoslaním požiadavky na zrušenie objednávky na kontaktný e-mail info@premiumhosting.sk, inak je považovaná za záväznú. Testovacie obdobie je možné iba pri nových klientoch, nie może ona być stosowana do klientów, ktorí už naše služby využívajú – v tomto prípade je každá objednávka záväzná, chyba że umówiono się inaczej.

8. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia wszystkie usługi klienta, pokiaľ nedôjde k úhrade služieb ani po 3 odoslaných upomienkach. W przypadku, že je faktúra po splatnosti dlhšie, ako 10 dní a dôjde k zmazaniu dát klienta, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať za obnovu dát jednorázovú odmenu vo výške 19 EUR bez DPH vopred. W przypadku, tak jest faktura pro-forma z dołu, že je zmazaná spoločne s doménou v systéme Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo za obnovenie faktúry a pridanie domény do systému administratívny poplatok vo výške 19 EUR bez DPH. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať administratívny poplatok vo výške 19 EUR bez DPH taktiež, pokiaľ klient požiada o editáciu faktúry, ktorá je v omeškaní (po splatnosti). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať administratívny poplatok vo výške 10 EUR bez DPH za zmenu držiteľa .sk domény (administratívne náklady).

9. Poskytnutý priestor a prístup pre webhosting podľa Článku I, punkt 1. tejto zmluvy je povolené používať výhradne za účelom umiestnenia resp. Aktualizacja strony internetowej, nie je povolené zneužívanie tohto priestoru a prístupu a prenosových kapacít na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát ktoré nesúvisia s web stránkou poskytnutou klientovi poskytovateľom, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi užívateľmi.

Artykuł III.
Prywatności i danych

1. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácii klienta ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty klienta, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zverejnenie osobných alebo utajovaných údajov na webovej stránke klienta, , że ta strona internetowa udostępniona klientowi.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k maximálnemu zabezpečeniu osobných údajov klienta, jak również zapewnienie wszystkich danych, Pliki bazy danych i klient poczty.

Artykuł IV.
Zasady i metody komunikowania się

1. Cała komunikacja między operatorem a klientem przebiega w formie elektronicznej (szczególnie: objednávky, wnioski dotyczące zmian, Potwierdzenie płatności, Informacje o aktywacji, wysyłanie faktur, itp).

2. Klient je povinný aktualizovať podľa potreby svoje kontaktné a fakturačné údaje a ich prípadnú zmenu vždy oznámiť prevádzkovateľovi v súlade s bodom 1. ten artykuł.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie usług, lub innych zagrożeń, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov, najmä za nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne uvedenú kontaktnú e-mail adresu, ewentualnie nieistniejący adres e-mail). Kontaktná e- mailová adresa klienta a prevádzkovateľa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná zodpovednou osobou.

4. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego wypłacania zmiennego symbolu i innych danych. V opačnom prípade prevádzkovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, jeśli dostępne w handlu. W przypadku, klient nie skorygować dane identyfikacyjne płatności, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť pre dohľadanie platby.

Artykuł V.
Regulamin rejestracji domen i warunki

1. Pod warunkiem,, że klient nie jest rejestratorem domen, prevádzkovateľ sprostredkuje jej registráciu na základe objednávky klienta a zabezpečí jej optimálnu konfiguráciu.

2. Jako zasady rejestratora domeny stanowią inaczej, Właściciel domeny klienta. Prevádzkovateľ sa zaväzuje konfigurovať doménu podľa požiadavky klienta.

3. Prevádzkovateľ neberie zodpovednosť za výpadok webhostingových služieb spôsobený nesprávnou individuálnou konfiguráciou domény zo strany klienta, alebo na základe klientom vyžiadanej zmeny konfigurácie domény.

4. Opłaty rejestracyjne domeny nie podlegają zwrotowi. Aj po predčasnom vypovedaní zmluvy zo strany klienta zostáva domeny registrovaná na predplatené obdobie. Klient nie je oprávnený požadovať vrátenie sumy uhradenej prevádzkovateľovi za registráciu domény, Nawet w przypadku, domeny i nie jest już używana, za podmienok, že je domeny naďalej registrovaná. Prevádzkovateľ nie je oprávnený registrovať takúto doménu tretím osobám. Ak dôjde k vypovedaniu zmluvy zo strany klienta a klient neuhradil všetky platby spojené s registráciou domény, je prevádzkovateľ oprávnený požadovať úhradu za registráciu domény až do skončenia najkratšieho možného obdobia trvania registrácie domény.

Artykuł VI
Podmienky registrácie „.sk“ domény

1. Klient môže požiadať poskytovateľa o registráciu „.sk“ domény na meno poskytovateľa (majiteľom domény bude poskytovateľ), čím bude klient ušetrený od formálnych úkonov vyplývajúcich z nových pravidiel registrácie „.sk“ Týmto spôsobom môže byť klientovi zaregistrovaná a sprevádzkovanádomeny v najkratšom možnom čase.

2. Jeśli klient złożył wniosek o rejestrację w imieniu własnym,, zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne kroki, nevyhnutné k registrácii domény a informovať prevádzkovateľa o pridelení identifikátora. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť služby, zaniedbanie obowiązku.

Artykuł VII.
POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

1. Niniejszy Traktat zawiera się na czas nieokreślony.

2. Rozwiązanie umowy następuje wyłącznie w formie pisemnej, w postaci odstąpienia od umowy przez e-mail
wysyłane do info@premiumhosting.sk, chyba że strony postanowią inaczej.

W Bratysławie, 11.7.2009

Powrót do góry