logo logo logo
PremiumHosting prechádza pod WY
S radosťou vám oznamujeme že od 13.08.2019 sme sa stali súčasťou
nášho dlhoročného technologického partnera Webglobe - Yegon.
ČÍTAŤ VIAC

 Podmienky používania

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB A REGISTRÁCII DOMÉN
uzavretá podľa ustanovení § 262, ods. 1 Zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník v platnom znení)

medzi týmito zmluvnými stranami:

 

 

 

 

obchodné meno: Premium Network, s.r.o.
sídlo: Gorkého 10, Bratislava
Slovenská republika
zapísaný v Obchodnom registri OS v BA I oddiel Sro,
vložka číslo 102977/B
zastúpený: konateľ spoločnosti
IČO: 46 702 041

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

klientom (fyzická alebo právnická osoba, uzatvárajúca zmluvu dištančnou formou cez
webserver www.premiumhosting.sk, sekcia Objednávka)
(ďalej len „klient“)

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany prehlasujú, že sú s predmetom zmluvy oprávnené nakladať a ako také uzatvárajú túto zmluvu.

2. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť nepretržitú prevádzku web prezentácie klienta, dostupnú zo siete Internet, prístup klienta k súborom svojej web prezentácie za účelom aktualizácie web prezentácie, prístup ku správe domén a subdomén, a k správe e-mailových účtov (ďalej len „poskytnuté služby“). Klient sa zaväzuje poskytnuté služby využívať a zaplatiť za ne podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Klient je povinný vystavovať iba taký obsah svojich web prezentácii, ktorý nie je v rozpore s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a na území Európskej únie a s medzinárodnými právnymi predpismi upravujúcimi obsah a využívanie siete internet. Klient si je vedomý, že nie je povolené prevádzkovať archív súborov s autorsky chráneným obsahom, pokiaľ klient nie je sám vlastníkom práv, alebo nemá na to súhlas ich vlastníka. V opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený bezodkladne zablokovať prístup k danej prezentácii, alebo jednotlivým súborom.

2. Web stránky nadmerne vyťažujúce prenosové pásmo alebo výpočtovú kapacitu servera (stránky s erotickým obsahom, download archívy, MP3 archívy, chat servery) môžu byť prevádzkované za špeciálnych podmienok výhradne po vzájomnej písomnej dohode poskytovateľa a klienta.

 

3. Diskový priestor domény slúži na ukladanie obsahu stránok Klienta, neslúži ako úložisko pre výmenu veľkého množstva dát medzi užívateľmi Klienta (cez ftp, http a pod.). Je zakázané využívať objednané služby na obťažovanie tretích strán najmä opakovaným rozosielaním nevyžiadaných dát a e-mailov (spamu). Objednané služby nesmú byť využívané ani spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších zákazníkov. V takomto prípade Poskytovateľ nie je povinný vrátiť uhradené poplatky za poskytovanie služieb.

4. Poskytovateľ je povinný najneskôr 7 dní vopred informovať klienta o plánovanej prerušení dodávky služieb uvedených v Článku I, bode 1. z dôvodu údržby, aktualizácie alebo iných servisných zásahov a úprav potrebných na využívanie poskytnutých služieb alebo na zvýšenie ich kvality.

5. Poskytovateľ informuje klienta o novinkách, akciách, plánovaných výpadkoch služby a platobných informáciách prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú uvedie klient pri svojej registrácii. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje použiť e-mailovú adresu klienta výhradne k zasielaniu uvedeného druhu informácii a neposkytovať ju tretím osobám.

6. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výpadok služby spôsobený tretími osobami alebo vyššou mocou, najmä dlhodobý výpadok napájania, prerušenie internetového spojenia zo strany
poskytovateľa pripojenia pre hostingové servery, za majetkovú alebo nemajetkovú ujmu klienta spôsobenú nefunkčnosťou služby v takomto prípade.

7. Klient sa zaväzuje zaplatiť poplatky za poskytované služby v stanovených termínoch, v rozsahu a vo výške stanovenej cenníkom. Pre každú požadovanú úhradu vystaví poskytovateľ klientovi predfaktúru s rozpisom  fakturovaných položiek. Služby sú poskytované na dobu neurčítú a sú predĺžované automaticky na ďaľšie oddobie. Klient je oprávnený  kedykoľvek požiadať o zrušenie služby, resp. stornovanie faktúry počas jej 7 dňovej splatnosti. Po dobu 7 dní je možné webhosting bezplatne testovať, pokiaľ zákazník nemá záujem o služby, je možné objednávku zrušiť a to buď písomne, alebo odoslaním požiadavky na zrušenie objednávky na kontaktný e-mail info@premiumhosting.sk, inak je považovaná za záväznú. Testovacie obdobie je možné iba pri nových klientoch, nie je možné ho uplatniť pri klientoch, ktorí už naše služby využívajú – v tomto prípade je každá objednávka záväzná, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dočasne obmedziť všetky služby klienta, pokiaľ nedôjde k úhrade služieb ani po 3 odoslaných upomienkach. V prípade, že je faktúra po splatnosti dlhšie, ako 10 dní a dôjde k zmazaniu dát klienta, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať za obnovu dát jednorázovú odmenu vo výške 19 EUR bez DPH vopred. V prípade, že je predfaktúra v omeškaní tak, že je zmazaná spoločne s doménou v systéme Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo za obnovenie faktúry a pridanie domény do systému administratívny poplatok vo výške 19 EUR bez DPH. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať administratívny poplatok vo výške 19 EUR bez DPH taktiež, pokiaľ klient požiada o editáciu faktúry, ktorá je v omeškaní (po splatnosti). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať administratívny poplatok vo výške 10 EUR bez DPH za zmenu držiteľa .sk domény (administratívne náklady).

9. Poskytnutý priestor a prístup pre webhosting podľa Článku I, bodu 1. tejto zmluvy je povolené používať výhradne za účelom umiestnenia resp. aktualizácie web stránky, nie je povolené zneužívanie tohto priestoru a prístupu a prenosových kapacít na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát ktoré nesúvisia s web stránkou poskytnutou klientovi poskytovateľom, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi užívateľmi.

Článok III.
Ochrana osobných údajov a dát

1. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácii klienta ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty klienta, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zverejnenie osobných alebo utajovaných údajov na webovej stránke klienta, ktoré na túto webovú stránku sprístupnil klient.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k maximálnemu zabezpečeniu osobných údajov klienta, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov klienta.

Článok IV.
Pravidlá a spôsoby komunikácie

1. Všetka komunikácia medzi prevádzkovateľom a klientom prebieha v elektronickej forme (najmä: objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie faktúr a podobne).

2. Klient je povinný aktualizovať podľa potreby svoje kontaktné a fakturačné údaje a ich prípadnú zmenu vždy oznámiť prevádzkovateľovi v súlade s bodom 1. tohto článku.

3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za výpadky služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov, najmä za nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne uvedenú kontaktnú e-mail adresu, prípadne neexistujúcu e-mail adresu). Kontaktná e- mailová adresa klienta a prevádzkovateľa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná zodpovednou osobou.

4. Klient je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby a ostatné údaje. V opačnom prípade prevádzkovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii. V prípade, že klient neuvedie správne identifikačné údaje platby, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť pre dohľadanie platby.

Článok V.
Všeobecné podmienky registrácie domén

1. Za predpokladu, že klient nie je registrátorom domény, prevádzkovateľ sprostredkuje jej registráciu na základe objednávky klienta a zabezpečí jej optimálnu konfiguráciu.

2. Pokiaľ pravidlá registrátora domény nestanovia inak, vlastníkom domény je klient. Prevádzkovateľ sa zaväzuje konfigurovať doménu podľa požiadavky klienta.

3. Prevádzkovateľ neberie zodpovednosť za výpadok webhostingových služieb spôsobený nesprávnou individuálnou konfiguráciou domény zo strany klienta, alebo na základe klientom vyžiadanej zmeny konfigurácie domény.

4. Poplatky za registráciu domén sú nevratné. Aj po predčasnom vypovedaní zmluvy zo strany klienta zostáva doména registrovaná na predplatené obdobie. Klient nie je oprávnený požadovať vrátenie sumy uhradenej prevádzkovateľovi za registráciu domény, a to ani vtedy, ak doménu už nevyužíva, za podmienok, že je doména naďalej registrovaná. Prevádzkovateľ nie je oprávnený registrovať takúto doménu tretím osobám. Ak dôjde k vypovedaniu zmluvy zo strany klienta a klient neuhradil všetky platby spojené s registráciou domény, je prevádzkovateľ oprávnený požadovať úhradu za registráciu domény až do skončenia najkratšieho možného obdobia trvania registrácie domény.

Článok VI
Podmienky registrácie „.sk“ domény

1. Klient môže požiadať poskytovateľa o registráciu „.sk“ domény na meno poskytovateľa (majiteľom domény bude poskytovateľ), čím bude klient ušetrený od formálnych úkonov vyplývajúcich z nových pravidiel registrácie „.sk“ Týmto spôsobom môže byť klientovi zaregistrovaná a sprevádzkovaná doména v najkratšom možnom čase.

2. Pokiaľ klient požiadal o registráciu vo svojom mene, je povinný zabezpečiť všetky potrebné kroky, nevyhnutné k registrácii domény a informovať prevádzkovateľa o pridelení identifikátora. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť služby, spôsobenú zanedbaním tejto povinnosti.

ČLÁNOK VII.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Vypovedanie zmluvy je možné len v písomnej forme, formou zrušenia zmluvy e-mailom
odoslaným na info@premiumhosting.sk, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak.

V Bratislave, 11.7.2009

Späť na vrch