Prečo zvoliť Premium Hosting?

  1. Garantujeme 100% dostupnosť Vašich stránok
  2. Na slovenskom Internete úspešne pôsobíme už viac než 4 roky
  3. Prehľadná a obsiahla správa webhosting účtov 24 hodín denne
  4. Registrácia domény .sk u nás najlacnejšie v SR –  14.7 € ročne
  5. Zriadenie okamžite po objednávke
  6. Tvorba webu zdarma vďaka našej službe WebVizitka
  7. Možnosť testovať 14 dní zdarma pred zaplatením
  8. Darujeme Vám kupón 60 € na inzerovanie  v Google Adwords
Späť na vrch